Zgłoś swój pomysł!

Twój email (wymagane)

Opisz swój pomysł

captcha

Model 2D i 3D!

Wyślij nam rzut pomieszczenia lub mieszkania z wymiarami - wykonamy bezpłatnie model 2d i 3d, który będziesz mógł zamieścić do swojego ogłoszenia. Dzięki temu architekt będzie miał mniej pracy i zaproponuje niższą cenę za projekt


Twój email (wymagane)

Opisz swój problem projektowy (wymagane)

Dodaj rzuty, zdjęcia, swoje inspiracje

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

Dodaj kolejne pliki

captcha

Nowy Regulamin

§ 1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

 1. 1.        PODMIOTY

1)        „Użytkownik” oznacza Projektanta lub Klienta;

2)        „Projektant” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej profesjonalnie zajmującą się projektowaniem wnętrz bądź dysponującą ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem w tym przedmiocie, zarejestrowaną w Serwisie, która przedstawia Treści cyfrowe za pośrednictwem Projo.pl;

3)        „Klient” oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;

4)        „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego;

5)        „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Treści cyfrowe od Projektanta za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem.

 

 1. 2.        SERWIS INTERNETOWY

1)         „Serwis”, „Projo.pl”, oznacza polską platformę handlową prowadzoną przez Administratora, dostępną pod adresem www.projo.pl, za pomocą której Projektanci oferują Treści cyfrowe – Projekty i Projekty Dostosowane;

2)        „Administrator” to Paweł Cabaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projo Paweł Cabaj, z siedzibą w Krakowie (30-389), ul. Zaporoska 3/18, NIP: 6792874917, REGON: 122967785, e-mail: kontakt@projo.pl, tel. _______________ .

3)        „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Projektu lub Usługi.

4)        „Treści cyfrowe” oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej na nośniku niematerialnym w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Dyrektywy. Są to Projekty i Projekty Dostosowane.

5)        „Portfolio” oznacza prezentację wykonanych przez Projektanta prac, które stanowią ofertę Projektanta.

6)        „Strona Projektanta” oznacza indywidualną stronę Projektanta w domenie www.projo.pl w ramach której prezentuje on swoje Portfolio oraz zawiera z Klientami Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie Usługi Dostosowania;

7)        „Konto Użytkownika”, tj. „Konto Klienta” lub „Konto Projektanta”, oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika umożliwiający kontaktowanie się Projektanta i Klienta za pomocą Komunikatora, dodawanie i usuwanie Projektów i Usług, przedstawianie ofert Usług oraz zawieranie Umów dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania pomiędzy Projektantem a Klientem; na Koncie Użytkownika zebrane są także dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;

8)        „Usługa Premium dla Projektantów” oznacza usługę świadczoną w ramach Konta Projektanta, za pośrednictwem którego Projektant odpłatnie aktywuje usługę Premium dla Projektantów, tj. udostępnia swoje dane kontaktowe Klientom w wybranej przez siebie opcji czasowej, tj. przez:

a)      3 miesiące w cenie 200 (słownie: dwieście) złotych brutto;

b)       6 miesięcy w cenie 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) złotych brutto;

c)       12 miesięcy w cenie 600 (słownie: sześćset) złotych brutto;

aktywacja Konta Premium dla Projektantów następuje po dokonaniu przez Projektanta uprzedniej opłaty w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem, tj. za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność, zgodnie z § 1 pkt. 3 ppkt. 3 poniżej.

9)         „Projekt” oznacza gotowy projekt wnętrza w formie „Treści cyfrowej” prezentowany przez Projektanta w Serwisie w ramach Strony Projektanta, który posiada wszelkie prawa nadające mu uprawnienia do obrotu Projektem. Projekt może zostać udostępniony przez Projektanta w ramach jednej z trzech opcji zamówienia: Zamów Teraz, Zamów Teraz i Dostosuj, albo Dostosuj.

10)    „Usługa”, „Dostosowanie”, „Usługa Dostosowania” oznacza zlecenie dostosowania Projektu do układu i metrażu pomieszczenia, mieszkania lub domu Klienta na podstawie przesłanych przez niego rzutów pomieszczeń, których dotyczy usługa Dostosowania zamówionego Projektu. Świadczenie usług na indywidualne zlecenie Klienta podlega Rezultatem wykonania Usługi Dostosowania jest Projekt Dostosowany

11)     „Projekt Dostosowany” oznacza rezultat Usługi Dostosowania w formie „Treści cyfrowej”.

12)    „Umowa dostarczenia Treści cyfrowych” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Stronami Umowy: Projektantem i Klientem, o treści określonej Regulaminem, za pośrednictwem platformy handlowej Projo.pl, przedmiotem której są Treści cyfrowe: Projekt lub Projekt Dostosowany, dostarczany na Konto Klienta w formie pliku .pdf lub .jpg, który Klient następnie może pobrać na urządzenie końcowe.

13)    „Potwierdzenie Zamówienia” oznacza wygenerowany przez System dokument w formie elektronicznej identyfikujący Strony Umowy dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania, ich adresy e-mail, datę zawarcia umowy, przedmiot umowy, jego cenę oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie Zamówienia generowane jest przez Serwis w formie elektronicznej za zgodą Klienta i dostępne na Koncie Użytkownika.

14)    „Umowy” oznaczają w dalszej części regulaminu postanowienia dotyczące zarówno umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jak i umowy o świadczenie Usługi Dostosowania.

 

 1. 3.        ROZLICZENIA

1)        „Cena” oznacza całkowitą cenę Projektu lub Projektu Dostosowanego wyrażoną w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

2)        „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Użytkownika powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.

3)        „Podmiot realizujący płatność” Wszystkie płatności realizowane w Serwisie dokonywane są za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem transferuj.pl – serwisu internetowego, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://transferuj.pl, adres e-mail: kontakt@transferuj.pl. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem transferuj.pl podlega zasadom opisanym w Regulaminie Korzystania z Serwisu, zamieszczonego na stronie www.transferuj.pl.

 

 1. 4.        INNE

1)        „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Administrator udostępnia niniejszy Regulamin w formacie .PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu końcowym Użytkownika;

2)        „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie.

3)        „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);

4)        „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

5)        „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

6)        „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

7)        „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

8)        „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

9)        „Ustawa o podatku od towarów i usług” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 t.j.)

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis służy do nabywania Projektów w formie Treści cyfrowych przez Klientów oraz zamawiania przez nich usług polegających na dostosowaniu Projektu do indywidualnych potrzeb. Projekty oferowane są przez Projektantów na zasadzie nabycia licencji niewyłącznej w rozumieniu Prawa autorskiego. Po zamówieniu Klient ma możliwość pobrania Projektu lub Projektu Dostosowanego w formie pliku z rozszerzeniem .pdf lub .jpg na swoje urządzenie końcowe. Administrator nie jest stroną Umów dostarczenia Treści cyfrowych ani świadczenia Usługi Dostosowania zawieranych pomiędzy Projektantami i Klientami i nie gwarantuje, że strony tych umów są uprawnieni do  zawarcia i wykonania warunków tych umów.
 2. Dane identyfikacyjne Projektantów są udostępniane najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową, tj. w momencie zamawiania Projektu czy Projektu Dostosowanego.
 3. W celu dostarczenia Klientowi zamówionego Projektu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient powinien wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W celu wykonania Usługi Dostosowania Klient powinien potwierdzić otrzymanie informacji, że wykonanie takiej Usługi na indywidualne zamówienie Klienta wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Kontakt z Administratorem jest możliwy od pn. do pt. w godzinach ___ – ___, za pomocą telefonu, wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z  danego środka porozumiewania się.
 6. W celu wykonania świadczenia Administrator będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej.
 7. Główne cechy świadczenia, w tym cechy Projektu lub oferowanej Usługi, w tym termin i sposób realizacji Usługi są określone w opisie danej Usługi świadczonej przez Projektanta.
 8. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu w wersji online i Usług wymagany jest:
  1. dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 26.0 lub nowszej albo Chrome w wersji 32 lub nowszej;
   1. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
   2. włączona obsługa JavaSript w przeglądarce;
   3. program Adobe Acrobat lub inny odczytujący pliki w formacie .pdf;
   4. systemowa przeglądarka obrazów – plików w formacie .jpg.
 9. Żadne z otrzymanych Treści cyfrowych nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego, na które zostały pobrane.
 10. W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie należy zaakceptować niniejszy Regulamin.
 11. W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, potrzeb realizacji transakcji, obsługi potransakcyjnej (reklamacji), świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta Użytkownika.
 12. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Administrator i Projektant
 13. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Zamówienie Projektu lub Usługi jest dobrowolne.
 15. Stronami Umowy dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania jest Projektant i Klient.
 16. Obieg dokumentów finansowo – księgowych dotyczących umów następuje pomiędzy Projektantem i Klientem.
 17. Obieg dokumentów finansowo – księgowych dotyczących prowizji z umów następuje pomiędzy Administratorem a Projektantem. Z uwagi na fakt, że Administrator pośredniczy zawieraniu przez Klientów i Projektantów transakcji dotyczących Projektów i Usług,  domyślną formą przesyłania faktur lub pokwitowań jest przekazywanie ich przez Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail Projektanta widniejący w bazie danych Projo.pl. Użytkownik może wyrazić sprzeciw na otrzymywanie faktur lub pokwitowań elektronicznych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@projo.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę otrzymania dokumentu księgowego w formie papierowej. Wówczas wybrany przez Projektanta dokument księgowy będzie wysyłany na adres wskazany podczas rejestracji Konta Projektanta bądź w czasie późniejszym poprzez zmianę danych w Profilu.
 18. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przekazywanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 19. Żaden Projekt ani fragment publikacji umieszczonej na portalu www.projo.pl nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż wynikające z zawartej umowy, w szczególności nie może być: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, w Internecie, bez zgody Administratora.
 20. Dozwolone jest korzystanie z publikacji Serwisu wyłącznie  na potrzeby realizacji zawartej umowy.
 21. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 

§  3

WARUNKI WSPÓŁPRACY Z PROJEKTANTAMI

 

 1. 1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)        Administrator za pomocą Serwisu Projo.pl zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z Klientami Umów dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenie Usługi Dostosowania na rzecz Projektanta za wynagrodzeniem (zwanym dalej: „prowizją”) pobieranym od Projektanta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2)        Prowizja należna Administratorowi jest wynagrodzeniem, którego wysokość zależy od wartości każdej umowy zawartej pomiędzy Projektantem i Klientem w ramach Projo.pl w wysokości wskazanej w pkt. 5 poniżej.

3)        Administrator jest upoważniony przez Projektanta do przyjmowania zapłaty za Projekt i Projekt Dostosowany.

4)        Projektant wyraża zgodę na automatyczne odliczenie należnej Administratorowi prowizji od danej umowy oraz przekazanie tak pomniejszonej kwoty na wskazany przez Projektanta rachunek bankowy.

5)        Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Projektantowi wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Umowy dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania. W szczególności w przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zamówionego Projektu lub Projektu Dostosowanego, które nie odnoszą się do działania bądź zaniechania Administratora, zostają one skierowane niezwłocznie do Projektanta.

6)        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Projektantów w ramach Projo.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umów przez nich zawartych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność nabywanych przez Klientów Projektów i Projektów Dostosowanych, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Projektantów, zdolność Projektantów do ich dostarczenia Treści cyfrowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników Umów Dostarczenia Treści cyfrowych.

7)        W przypadku wykrycia naruszenia postanowień Regulaminu przez Projektanta, w tym w szczególności złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych w pkt. 3 poniżej oraz niewykonania zobowiązań wynikających z § 3 Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów Administrator może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy ujawniony przypadek naruszenia, usunąć Konto Projektanta w trybie natychmiastowym bez wzywania Projektanta do złożenia wyjaśnień oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa. Ponadto, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez Projektanta, w tym w szczególności przestępstwa oszustwa, Administrator informuje, że ma prawo podjąć odpowiednie kroki prawne, w tym złożyć zawiadomienie do właściwej miejscowo Prokuratury.

8)        Projektant ma prawo do rozwiązania łączącego go z Administratorem stosunku prawnego poprzez aktywację linku „chcę rozwiązać umowę z Projo.pl i usunąć moje konto” znajdujący się w zakładce “Twój profil”.

9)        Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wysłania do Administratora tego formularza za pomocą Serwisu,  chyba że Projektant uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy procedurach zawierania umów dostarczenia Treści cyfrowych Projektu lub świadczenia Usługi Dostosowania na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia – wówczas stosunek prawny z Administratorem ulega rozwiązaniu po upływie 21 dni od zrealizowania warunków danej umowy .

10)    Rozwiązanie umowy Projektanta z Administratorem nie wpływa na odpowiedzialność Projektanta za Projekt lub Projekt Dostosowany.

 

 1. 2.        REJESTRACJA KONTA PROJEKTANTA

1)        W celu zarejestrowania Konta Projektanta w Serwisie, Projektant wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Załóż konto w Projo” wybierając rodzaj konta „Projektant” oraz uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: nazwa użytkownika, aktualny adres email, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer rachunku bankowego. W przypadku działania w imieniu oraz w ramach przedsiębiorcy, należy uzupełnić dodatkowo kolejne pola formularza, tj. nazwa firmy, adres siedziby firmy oraz NIP. Konieczne do skutecznej rejestracji jest podanie nazwy użytkownika, aktualnego adresu email oraz hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj się”.

2)        Następnie zostanie przesłana na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierająca nazwę użytkownika oraz hasło.

3)        Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.

4)        Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu poprzez wypełnienie pól formularza: imię, nazwisko, pseudonim, e-mail, biografia oraz poprzez załadowanie obrazka. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zaktualizuj profil”.

5)        Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@projo.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta lub poprzez link „chcę rozwiązać umowę z Projo.pl i usunąć moje konto” znajdujący się w zakładce “Twój profil”.

 

 1. 3.        AKTYWOWANIE USŁUGI PREMIUM DLA PROJEKTANTÓW

1)        Dostęp do usługi Premium jest możliwy po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie i dokonaniu wyboru rodzaju konta „Projektant”.

2)        W celu aktywacji usługi Premium należy w zakładce „Ustawienia konta” uruchomić link znajdujący się pod polem „Aktywuj konto Premium”.

3)        Nastąpi przekierowanie na stronę z informacją o cenie usługi Premium i okresie jego obowiązywania. W celu dokonania zamówienia należy uruchomić link umieszczony pod jednym z pól: „3 miesiące 200 zł”, „6 miesięcy 350 zł” lub „12 miesięcy 600 zł”.  

4)        Po kliknięciu w jedno ze wskazanych wyżej okienek, Projektant zostaje przekierowany na stronę płatności transferuj.pl, gdzie realizuje płatność zgodnie wybraną przez siebie opcją usługi Premium dla Projektantów.

5)        Po poprawnym zakończeniu płatności w serwisie transferuj.pl oraz po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Administratora, wszystkie dane kontaktowe zamieszczone na Koncie Projektanta będą widoczne dla wszystkich dla zalogowanych Klientów Serwisu przez czas, na jaki zamówiono usługę.

 

 1. 4.        OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA

1)        Poprzez zarejestrowanie Konta w Serwisie, Projektant oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne. Prawdziwość tych danych podlega weryfikacji Administratora.

2)        W myśl § 1 ust. 1. pkt 2 niniejszego Regulaminu określającego Projektanta jako pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej profesjonalnie zajmującą się projektowaniem wnętrz bądź dysponującą ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem w tym przedmiocie, uznaje się, że Projektant rejestrując się w Serwisie oświadcza, że spełnia te przesłanki. Prawdziwość tego oświadczenia podlega weryfikacji przez Administratora.

3)        Projektant oświadcza, że oferowane przez niego Projekty stanowią jego własność w rozumieniu Prawa autorskiego oraz nie były oraz nie będą wykorzystywane w obrocie choćby częściowo w celu innym niż w wykonaniu umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. 5.        ZOBOWIĄZANIA PROJEKTANTA

1)        Przy wystawianiu Projektu w Serwisie, Projektant zobowiązuje się do zastosowania w nim elementów wyposażenia aktualnie dostępnych w sklepach oferujących taki asortyment. 

2)        Projektant zobowiązuje się do wskazania w Projekcie co najmniej jednego dodatkowego wariantu każdego elementu wyposażenia wnętrz zastosowanego przez Projektanta w Projekcie, który będzie stosowny do stylu i charakteru danego Projektu.

3)        Przy wystawianiu Projektu w Serwisie przy opcji „Zamów teraz”, który następnie może podlegać usłudze Dostosowania, Projektant zobowiązuje się do wystawienia kompletnego Projektu posiadającego wizualizację, rysunki techniczne, zestawienie użytych elementów wyposażenia wnętrz wraz z adresami sklepów stacjonarnych lub internetowych, w których aktualnie można nabyć użyte w Projekcie elementy, wskazania ceny Projektu w opcji „Zamów Teraz” oraz minimalnej proponowanej przez Projektanta ceny Dostosowania, która ulega sprecyzowaniu po analizie koniecznych danych pomieszczeń podanych przez Klienta.

4)        Przy wystawianiu Projektu w Serwisie wyłącznie w opcji Dostosowania, Projektant zobowiązuje się do wystawienia w Serwisie wizualizacji projektu wraz z jej opisem, informacją jakiego stylu i pomieszczenia dotyczy oraz wskazaniem minimalnej proponowanej przez Projektanta ceny Dostosowania, która ulega sprecyzowaniu po analizie koniecznych danych pomieszczeń podanych przez Klienta.

5)        Projektant zobowiązuje się okresowej kontroli wystawionych przez siebie Projektów, tj. pod koniec każdego kwartału roku kalendarzowego, pod kątem dostępności w sklepach oferujących taki asortyment zastosowanych przez siebie elementów wyposażenia wnętrz. W przypadku braku dostępności zastosowanego przez siebie elementu wyposażenia wnętrz Projektant zobowiązany jest do jego zamiany na inny, aktualnie dostępny w sklepach oferujących taki asortyment, odpowiadający stylowi i charakterowi danego Projektu.

6)        Projektant zobowiązuje się do oferowania danego Projektu wyłącznie za pośrednictwem Projo.pl. W przypadku niestosowania niniejszego postanowienia przez Projektanta, Administrator może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

7)        Projektant zobowiązuje się do kontaktu, zawarcia i realizacji z Klientem pozyskanym za pomocą Projo.pl wszelkich Umów dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania zbieżnych z wystawionymi przez tego Projektanta za pośrednictwem Projo.pl Projektami lub Usługami, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W przypadku niestosowania niniejszego postanowienia przez Projektanta, Administrator może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Projektant zobowiązuje się do zawiadomienia Administratora o niewykonaniu Umowy dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenie Usługi Dostosowania zawartej za pośrednictwem Projo.pl w terminie najpóźniej 7 (słownie: siedmiu) dni od terminu wymagalności spełnienia postanowień wynikających z tej umowy. W przypadku niewykonania umowy dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania przez Projektanta z przyczyn leżących po jego stronie, Administrator nabywa prawo do prowizji z chwilą, w której Projektant powinien był, zgodnie z umową z Klientem, spełnić świadczenie.

8)        W przypadku odstąpienia od umowy dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania przez Klienta, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, Administrator zwraca Projektantowi pobraną prowizję.

9)        Administrator nie będzie żądał prowizji w przypadku, gdy oczywiste jest, że umowa Projektanta z Klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zaś prowizja została już wypłacona, podlega ona zwrotowi.

 

 1. 6.        PROWIZJA OD PROJEKTÓW LUB PROJEKTÓW DOSTOSOWANYCH

1)        Zawieranie transakcji w przedmiocie dostarczenia Treści cyfrowych – Projektów oraz Projektów Dostosowanych lub świadczenie Usługi Dostosowania przez Projektantów za pośrednictwem Serwisu Projo.pl jest odpłatne, tj. Projektant obciążany jest prowizją w wysokości 20 % netto (słownie: dwadzieścia procent) ceny Projektu lub Projektu Dostosowanego.

2)        Klient wpłaca należność za zamówiony Projekt bądź Usługę Dostosowania lub wykonanie Usługi Dostosowania na konto Administratora za pomocą transferuj.pl. Od wpłaconej przez Klienta kwoty Administrator odlicza należną mu prowizję. Kwoty należne Projektantowi, tj. pomniejszone o prowizję za zrealizowane transakcje w danym okresie rozliczeniowym przekazywane są na rachunek bankowy Projektanta w terminie 10 dni po zakończeniu 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

§  4

REJESTRACJA KONTA KLIENTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI

 

 1. 1.        REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1)        W celu zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Załóż konto w Projo” wybierając rodzaj konta „Klient” oraz uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: nazwa użytkownika, aktualny adres email, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Konieczne do skutecznej rejestracji jest podanie nazwy użytkownika, aktualnego adresu email oraz hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj się”.

2)        Następnie zostanie przesłana na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierająca nazwę użytkownika oraz hasło.

3)        Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.

4)        Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu poprzez wypełnienie pól formularza: imię, nazwisko, pseudonim, e-mail, witryna internetowa, biografia oraz poprzez załadowanie obrazka. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zaktualizuj profil”.

5)        Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@projo.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta lub poprzez link “Usuń moje konto” znajdujący się w zakładce “Twój profil”.

 

 1. 2.        PROCEDURA KUPNA PROJEKTU

1)        Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta Użytkownika Klient wybiera Projekt.

2)        Na Stronie produktowej każdego Projektu Projektant zamieszcza informację określającą zakres licencji, w tym w szczególności:

a) liczbę urządzeń, na których Projekt może zostać otwarty;

b) możliwość drukowania i kopiowania Projektu.

3)        Po kliknięciu w opcję „Zamawiam i płacę” zostaje przekierowany na stronę płatności transferuj.pl.

4)        Klient realizuje płatność zgodnie z Regulaminem Korzystania z Serwisu, zamieszczonego na stronie www.transferuj.pl.

5)        Po poprawnym zakończeniu płatności w serwisie transferuj.pl oraz otrzymaniu przez Administratora od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności, ale nie później niż 3 godziny po skutecznym dokonaniu zapłaty, na Koncie Klienta zostają udostępnione do pobrania pliki w formacie .pdf lub .jpg lub w formie innych plików rastrowych zawierające zamówiony Projekt, które należy pobrać i zapisać na swoim urządzeniu końcowym.

6)        Do pobrania Projektu w formie pliku .pdf niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat bądź innego obsługującego pliki tego typu. Do pobrania Projektu w formacie pliku .jpg niezbędne posiadanie systemowej przeglądarki obrazów bądź innego oprogramowania obsługującego pliki tego typu.

7)        Klient ma możliwość pobrania w formie elektronicznej Potwierdzenia Zamówienia wygenerowanego przez Serwis za każdą zrealizowaną Umowę dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usługi Dostosowania

8)        W celu otrzymania dokumentu księgowego od Projektanta, należy skontaktować się z Projektantem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email Projektanta podany w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

 1. 3.        KUPNO USŁUGI DOSTOSOWANIA

1)        Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta Użytkownika, Klient wybiera wizualizację, przy której Projektant przewidział opcję zamówienia zarówno „Zamawiam teraz”, jak i „Dostosowanie”.

2)        Klient zamawia Projekt, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącymi zamówienia Projektu.

3)        Klient przesyła Projektantowi za pośrednictwem Serwisu  rzuty pomieszczenia, mieszkania lub domu, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi Dostosowania.

4)        Po zapoznaniu się z nimi Projektant dokonuje wyceny Usługi, ustala termin realizacji i przedstawia ofertę Klientowi w ramach funkcjonalności Konta Użytkownika.

5)        Po akceptacji warunków Usługi przez Klienta dokonanej w ramach użyteczności Konta Klienta oraz uruchomienia linku pod polem „Zamawiam i płacę”,, Serwis przekierowuje go na stronę płatności.

6)        Administrator potwierdza złożenie zamówienia otrzymaniu przez Administratora od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

7)        Projekt zostanie przygotowany w ciągu wskazanego przez Projektanta terminu, tj. maksymalnie w ciągu 21 dni od momentu zawarcia umowy.

8)        Na noncie Klienta zostaną udostępnione do pobrania pliki z rozszerzeniem .pdf lub .jpg lub w formie innych plików rastrowych zawierające zamówiony Projekt po dostosowaniu go przez Projektanta, które należy pobrać i zapisać na swoim urządzeniu końcowym.

9)        Do pobrania Projektu w formie pliku .pdf niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat bądź innego obsługującego pliki tego typu. Do pobrania Projektu w formacie pliku .jpg niezbędne posiadanie systemowej przeglądarki obrazów bądź innego oprogramowania obsługującego pliki tego typu.

10)    Czas realizacji Usługi wynosi maksymalnie do 21 dni roboczych, liczony od momentu zawarcia umowy.

11)    Klient ma możliwość pobrania w formie elektronicznej Potwierdzenia Zamówienia wygenerowanego przez Serwis za każdą zrealizowaną Umowę.

12)    W celu otrzymania dokumentu księgowego od Projektanta, należy skontaktować się z Projektantem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email Projektanta podany w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

 1. 4.        KUPNO WYŁĄCZNIE USŁUGI DOSTOSOWANIA

1)        Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta Użytkownika, Klient wybiera wizualizację, przy której Projektant przewidział wyłącznie opcję „Dostosuj”.

2)        Klient przesyła Projektantowi za pośrednictwem Serwisu rzuty pomieszczenia, mieszkania lub domu, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi Dostosowania wizualizacji.

3)        Po zapoznaniu się z nimi Projektant dokonuje wyceny Usługi, ustala termin realizacji i przedstawia ofertę Klientowi w ramach funkcjonalności Konta Użytkownika.

4)        Po akceptacji warunków Usługi przez Klienta dokonanej w ramach użyteczności Konta Klienta oraz uruchomienia linku pod polem „Zamawiam i płacę”, Serwis przekierowuje go na stronę płatności.

5)        Po jej dokonaniu transakcja zostaje automatycznie uruchomiona a projekt zostanie przygotowany w ciągu wskazanego przez Projektanta terminu, tj. maksymalnie w ciągu 21 dni od daty przyjęcia oferty Projektanta przez Klienta.

6)        Na Koncie Klienta zostaną udostępnione do pobrania pliki z rozszerzeniem .pdf lub .jpg lub w formie innych plików rastrowych zawierające zamówiony Projekt po dostosowaniu go przez Projektanta, które należy pobrać i zapisać na swoim urządzeniu końcowym..

7)        Do pobrania Projektu w formie pliku .pdf niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat bądź innego obsługującego pliki tego typu. Do pobrania Projektu w formacie pliku .jpg niezbędne posiadanie systemowej przeglądarki obrazów bądź innego oprogramowania obsługującego pliki tego typu.

8)        Czas realizacji Usługi wynosi maksymalnie do 21 dni roboczych, liczony od momentu zawarcia umowy.

9)        Klient ma możliwość pobrania w formie elektronicznej Potwierdzenia Zamówienia wygenerowanego przez Serwis za każdą zrealizowaną umowę

10)    W celu otrzymania dokumentu księgowego od Projektanta, należy skontaktować się z Projektantem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email Projektanta podany w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

 1. 5.        PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH W RAMACH UMOWY LICENCJI NA PODSTAWIE DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH PROJEKTU LUB WYKONANIA USŁUGI DOSTOSOWANIA PROJEKTU

1)        Poprzez zamówienie Projektu lub Usługi Dostosowania, Klient nabywa licencję niewyłączną – tj. prawo do korzystania z zamówionego Projektu lub Projektu Dostosowanego.

2)        W ramach licencji Klient otrzymuje prawo do adaptacji zamówionego Projektu lub Projektu Dostosowanego do jednego wnętrza.

3)        Licencja nie obejmuje korzystania z Projektu lub Projektu Dostosowanego na następujących polach eksploatacji w zakresie:

 • utrwalania oraz zwielokrotniania drukiem, techniką kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;
 • wprowadzenia do obrotu, użyczenia oraz odpłatności z tytułu sprzedaży Projektu lub Projektu Dostosowanego.
 • rozpowszechniania poprzez publiczne dalsze udostępnianie (w Internecie, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych), publikację (we wszelkich formach wydawniczych) a także poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie w każdej możliwej formie.

4)        Licencja udzielana jest bezterminowo.

5)        Projektant nie udziela Klientowi zgody na zmianę Projektu lub Projektu Dostosowanego.

 

 1. 6.        PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)        Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do nabycia gotowego Projektu poprzez Projektu poprzez zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia Konsument, może odstąpić od Umowy dostarczenia Treści cyfrowych Projektu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, składając Projektantowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, za pomocą wiadomości skierowanej do Projektanta przy użyciu komunikatora Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Administrator zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność za Projekt.

2)        Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do nabycia gotowego Projektu poprzez zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta)

3)        Prawo do do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zleca wykonanie Usługi Dostosowania polegającej na dostosowaniu Projektu według specyfikacji konsumenta i służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 pkt. 1 i 3 ustawy o prawach konsumenta.

4)         W przypadku, gdy Klient jest Przedsiębiorcą zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. 7.        REKLAMACJE

 

1)      Klient może zgłosić reklamacje do Administratora, w szczególności w przypadku, gdy:

a)    zamówiony plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

b)   w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Projekt nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

2)      Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres reklamacje@projo.pl lub pisemnej wysłanej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3)      Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.

4)      W przypadku reklamacji co do zamówionego Projektu lub Projektu Dostosowanego, podmiotem odpowiedzialnym za jej rozpatrzenie jest Projektant. Wówczas reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email Projektanta wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia bądź pisemnej, wysłanej na adres podany w Potwierdzeniu Zamówienia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Klient występuje w Serwisie, numer Projektu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5)      Projektant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.

6)      Użytkownik będący przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Projektantowi za nabycie danego produktu.

 

§ 5

NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej projo.pl zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@projo.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

 

§ 6

ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji Konta Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Użytkownika ulegnie zamknięciu
  z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ______________
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@projo.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

Facebook