Zgłoś swój pomysł!

Twój email (wymagane)

Opisz swój pomysł

captcha

Model 2D i 3D!

Wyślij nam rzut pomieszczenia lub mieszkania z wymiarami - wykonamy bezpłatnie model 2d i 3d, który będziesz mógł zamieścić do swojego ogłoszenia. Dzięki temu architekt będzie miał mniej pracy i zaproponuje niższą cenę za projekt


Twój email (wymagane)

Opisz swój problem projektowy (wymagane)

Dodaj rzuty, zdjęcia, swoje inspiracje

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

Dodaj kolejne pliki

captcha

Polityka prywatności

   

Niniejsza polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego www.projo.pl jako integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Użytkowników Serwisu

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Paweł Cabaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projo Paweł Cabaj, z siedzibą w Krakowie (30-389), Zaporoska 3/18, NIP: 6792874917, REGON: 122967785 (dalej zwany „Administratorem”).
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w Serwisie formularzy online, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 4.  Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w Serwisie będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, numer PESEL. Jeżeli  Użytkownik zdecyduje się na założenie konta w Serwisie, Administrator będzie także uprawniony do przetwarzania stanu realizacji oraz historii zamówień złożonych przez Klienta.
 5. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy Użytkownika, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania.
 6. Dane osobowe Sprzedających są wykorzystywane także w celu promocji oferowanych przez nich produktów w Serwisie oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z Administratorem Serwisu.
 7. Dane Klientów, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, są przetwarzane za ich zgodą.
 8. Adres email wpisany przy rejestracji konta Użytkownika, będzie wykorzystany w celu wysyłki Newslettera.
 9. Dane osobowe, które  Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie  Użytkownika.
 10. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 11. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 12. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z  Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 13. Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do konta w Serwisie lub, w razie problemów,przesyłając dyspozycję do Administratora Serwisu e-mailem na adres: kontakt@projo.pl.
 14. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 15. Administrator Serwisu zarejestrował zidentyfikowany zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem: ref. WWW. 38111213
 16. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 18. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 19. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.
 20. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa  Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce  Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ewentualnej poprawy działania Serwisu.
 21. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 22. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu   nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 23. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.projo.pl w celu informacyjnym.

Facebook